سيستم اطلاعات مديريت MIS

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 32 ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تاثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع ، در جهت کارکرد و حصول نتایج ویژه ای هستند .|1145119|qcy
در این پست قصد معرفی فایل سيستم اطلاعات مديريت MIS را داریم با ما همراه باشید.

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 32

ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تاثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع ، در جهت کارکرد و حصول نتایج ویژه ای هستند .